Skoletilbud
Leksefri heldagsskole,
hvor lærerne får god tid til individuell oppfølging av elevene. Alt skolearbeid skjer på skolen under veiledning fra lærere.
Programmering og teknologi integrert i fagene på måter som gir dybdelæring.
Mulighet for forsering
Mentorprogram i samarbeid med næringsliv og forskningsinstitusjoner
Fordypning i realfagene gjennom egne profilplaner
Les mer om realfagsfordypningen under NRG-Ungdomsskole og NRG Videregående.
Kursing i studieteknikk og hukommelsestrening
Elevene får systematisk opplæring i studieteknikk hvor de følger en progresjon gjennom løpet på NRG-U og NRG. Dette vil styrke elevenes egne læringsstrategier og forberede dem godt for videre studier
  Rådgivningstimer og evalueringsmøter sammen med kontaktlærer, mentorer og rådgiver
  Bedriftsbesøk og andre ekskursjoner
  Tverrfaglige prosjekter, konkurranser mm.
  CV Workshops
  Fagtilbud

  Vi vil tilby følgende programfag på NRG:
  Fagtilbud
  Vi vil tilby følgende programfag på NRG:
  Matematikk R1 og R2*
  * Legg merke til at vi ikke vil tilby Matematikk 1P, 2P, S1 og S2
  Fysikk 1 og 2
  Kjemi 1 og 2
  Teknologi og Forskningslære 1 og 2
  Biologi 1 og 2
  Basert på elevenes interesser og ønsker kan vi se på muligheter for å opprette flere fag

  Språk
  Som fremmedspråk tilbyr vi følgende: Spansk I, Spansk II og Tysk II

  Vi er selvfølgelig behjelpelige dersom elever ønsker å ta privatisteksamen i fremmedspråk, men vi kan ikke forplikte oss til å tilby undervisning i flere fremmedspråk enn spansk og tysk.
  NRG tilbyr Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3. NRG er en leksefri heldagsskole med en realfaglig profil. Elevene tilbys ordinær videregående skole med en utvidelse på 10 skoletimer á 45 minutter per uke hvor NRG tilbyr egne profilfag som er et spennende supplement til elevenes læring.
  Språk
  Som fremmedspråk tilbyr vi følgende: Spansk I, Spansk II og Tysk II

  Vi er selvfølgelig behjelpelige dersom elever ønsker å ta privatisteksamen i fremmedspråk, men vi kan ikke forplikte oss til å tilby undervisning i flere fremmedspråk enn spansk og tysk.
  NRG tilbyr Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3. NRG er en leksefri heldagsskole med en realfaglig profil. Elevene tilbys ordinær videregående skole med en utvidelse på 10 skoletimer á 45 minutter per uke hvor NRG tilbyr egne profilfag som er et spennende supplement til elevenes læring.
  I tillegg til sitt tilbud om ordinær videregående skole vil, som alle NRG-skoler, NRG Bærum ha:

  Dyktige og motiverte lærere
  Våre lærere har bred kompetanse innen sine fagområder, og deres kvalitet er sikret gjennom en allsidig ansettelsesprosess, hvor evne til å drive god læringsledelse og tilrettelegging for den enkelte elev står i fokus.

  Vi har sterk tro på fleksibilitet i bruk av undervisningsformer som ikke kun følger den standardiserte klasseromsundervisningen der lærerens stemme tar alt fokus. NRG-skolene mener at det er viktig at lærer og elev fungerer som et team. Sammen lager de klare målsettinger som danner grunnlaget for videre studier. Samarbeidet skal også være til støtte og hjelp når skolehverdagen kan virke umotiverende og vanskelig. Vi tror at motivasjon vokser ved at lærerne bryr seg, engasjerer seg, involverer seg og stiller krav til elevene. Det er ved å tørre å prøve at mulighetene kommer.

  Les mer om NRG teamet
  Små klasser, tett oppfølging
  Forskning og erfaring tilsier at læring er sterkest når det gis kontinuerlig tilbakemelding og det samtidig er en tett relasjon mellom lærer og elev. Dette skjer best når klassene ikke er for store. På den måten skapes et læringsmiljø der elevene står i fokus til enhver tid, og det er lettere å finne en plass til alle. NRG-skolene vil ha «små» klasser og ofte vil elevene bli delt opp i enda mindre grupper i arbeid med faglig fordypning.
  God struktur på skolehverdagen
  På NRG vil du som elev møte faste planer for alle fag,oppgaver og prosjekter, slik at alle har en opplæring å forholde seg til som de kan stole på. Ved å ha klare årsplaner og å publisere undervisningsopplegg med tidsrammer og datoer for alle aktiviteter, vil alle parter vite når og hva som skal gjøres. Man vil unngå misforståelser, styrke elevenes motivasjon, og gi dem rom for å planlegge tiden sin godt.
  Realfagene i praksis
  Realfagene eksisterer i det virkelige liv, både i arbeidslivet, i hverdagen og i forskningsverdenen. Elevene på NRG-skolene skal oppleve hvordan realfagene fungerer i praksis gjennom spennende prosjekter og oppgaver fra virkeligheten. Vi tror at elever lærer bedre når de kan oppleve realfagene, gjøre realfagene og i tillegg lese om realfagene.
  Heldagsskole
  På alle NRG-skolene har vi en utvidet skoledag. Det vil si 10 skoletimer (a 45 minutter) ekstra undervisning i uken i tillegg til de vanlige, offentlige skoletimene. Elevene har derfor en helt vanlig skoledag som andre, men i tillegg har de et utvidet skoletilbud som gir mange spennende muligheter, blant annet:

  Leksefri heldagsskole
  , hvor lærerne får god tid til individuell oppfølging av elevene. Alt skolearbeid skjer på skolen under veiledning fra lærere.
  Mulighet for forsering
  Fordypning i realfagene gjennom egne profilplaner
  (Les mer om realfagsfordypningen under NRG-Ungdomsskole og Videregående.)
  Programmering og teknologi integrert i fagene på måter som gir dybdelæring.
  Mentorprogram i samarbeid med næringsliv og forskningsinstitusjoner
  Kursing i studieteknikk og hukommelsestrening Elevene får systematisk opplæring i studieteknikk hvor de følger en progresjon gjennom løpet på NRG-U og NRG. Dette vil styrke elevenes egne læringsstrategier og forberede dem godt for videre studier.
  Rådgivningstimer og evalueringsmøter sammen med kontaktlærer, mentorer og rådgiver
  Bedriftsbesøk og andre ekskursjoner
  Tverrfaglige prosjekter, konkurranser mm
  Pedagogikk
  I utgangspunktet har NRG-skolene samme pedagogiske grunnsyn som en finner i eksisterende offentlige skoler. Det faktum at NRG-skolene er nyskapende profilskoler hvor hele elevmassen har en felles genuin interesse for matematikk, realfag og teknologi medfører at pedagogikken må tilpasses og suppleres med innslag av kreativitet og spesielle metodiske løsninger for at elevene skal få fullt utbytte av sine studier.

  Våre metodiske løsninger vil være kunnskapsbaserte, og tuftet på forskning. NRG-skolene har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev, og skal motivere elevene gjennom engasjement og kvalitet i alle ledd. For at elevene skal oppnå kompetansemålene har NRG-skolene innført noen kreative pedagogiske og metodiske løsninger.

  Her er tre eksempler:
  1. Et element i NRG-skolenes konsept er utstrakt samarbeid med næringslivet, spesielt teknologinæringen, som stiller opp med elevprosjekter og «cases» fra virkeligheten, og som gir elevene solid kunnskap om næringslivets teknologiske utfordringer og økonomiske problemstillinger, samt et blikk inn i potensielle fremtidige arbeidsoppgaver i næringslivet.

  2. Et annet element som NRG-skolene vil ta i bruk er «temabasert undervisning» og «fagdager». Temaene velges i samarbeid mellom NRG-skolenes lærere og næringslivets ekspertise på både teoretisk og praktisk plan. Elevene fordyper seg i ulike teknologirelaterte temaer og opplæringen blir forankret i kompetansemålene i både Kunnskapsløftet og NRG-skolenes egne profilplaner.

  3. Et tredje element som NRG-skolene vil ta i bruk er «flipped classroom» også kalt «omvendt undervisning». Omvendt undervisning blir viktig på flere måter. En åpenbar mulighet er forberedelse og repetisjon, men vi vil også lage våre egne leksjoner til internt bruk der elevene selv forklarer og filmer. Dette vil igjen danne utgangspunkt for egenvurdering, refleksjon og hverandrevurdering som er sterkt forankret i forskning som viser at elevene får utvidet læringsutbytte.
  Vårt unike skoletilbud vil gi elevene inspirasjon og motivasjon til å fordype seg i realfagene. Opplæringen gir også et godt grunnlag for å være forberedt til eksamen og ikke minst for videre studier og veien videre etter videregående skole. NRG-U og NRG vil med sin spesialkompetanse innen matematikk, realfag og teknologi utgjøre et tydelig alternativ og supplement til offentlige og andre private ungdoms- og videregående skoler.


  Fag- og timefordeling
  NRG følger den ordinære fag- og timefordelingen fra Kunnskapsløftet. I tillegg har elevene utvidet skoledag på 10 timer à 45 minutter per uke.

  På en ordinær skoledag er elevene på skolen fra 08.30-16.00 mandag til torsdag, og fra 8.30-15.00 på fredager. I løpet av den tiden har elevene 6 klokketimer med undervisning. Vi legger opp til pauser mellom hver 60 minutters time, og 2 spisepauser per dag.

  Samtidig er vi opptatte av at timeplanen ikke skal styre pedagogikken, men vice versa. Det betyr at vi legger opp til en fleksibel timeplanstruktur hvor elevene har fagdager, er på ekskursjoner eller kan oppleve ulik lengde på øktene. Timeplanen vil ikke nødvendigvis være helt lik hver uke, men alltid være tilgjengelig for elever og foresatte.

  Du kan lese mer detaljert om både fellesfagene og programfagene som tilbys på VilBli.no her.

  Dersom du er interessert i å lese mer om Studiespesialisering som programområde, finner du det
  her.

  Fag- og timefordeling
  NRG følger den ordinære fag- og timefordelingen fra Kunnskapsløftet. I tillegg har elevene utvidet skoledag på 10 timer à 45 minutter per uke.

  På en ordinær skoledag er elevene på skolen fra 08.30-16.00 mandag til torsdag, og fra 8.30-15.00 på fredager. I løpet av den tiden har elevene 6 klokketimer med undervisning. Vi legger opp til pauser mellom hver 60 minutters time, og 2 spisepauser per dag.

  Samtidig er vi opptatte av at timeplanen ikke skal styre pedagogikken, men vice versa. Det betyr at vi legger opp til en fleksibel timeplanstruktur hvor elevene har fagdager, er på ekskursjoner eller kan oppleve ulik lengde på øktene. Timeplanen vil ikke nødvendigvis være helt lik hver uke, men alltid være tilgjengelig for elever og foresatte.

  Du kan lese mer detaljert om både fellesfagene og programfagene som tilbys på VilBli.no her.

  Dersom du er interessert i å lese mer om Studiespesialisering som programområde, finner du det
  her.

  Praktisk informasjon

  Skolerute

  NRG Sandvika følger skoleruta til Akershus Fylkeskommune


  Bærbar PC


  Alle elever skal stille med sin egen bærbar PC. All vår programvare er plattform- og operativsystemuavhengig, og skolen gir ikke føringer for valg av maskin. Maskinen må være kraftig nok til å bruke Office 365 og skolens læringsprogrammer, noe som ikke krever stor maskinkapasitet. Skolen bistår elevene i å legge inn all nødvendig programvare. Merk at det er elevens eget ansvar å ha en fungerende maskin. Maskinen vil brukes mye, og skolen har ikke en egen IKT/ Driftsavdeling for elever, og jobber primært med systemer. Vi vil hjelpe elever som best vi kan med reparasjoner, men kan ikke gjøre service på maskiner. Elevene skal også bruke egen PC til eksamen, og da er det svært viktig at man sjekker at den fungerer på forhånd.

  NRG har et svært godt samarbeid med HP, og gjennom dette samarbeidet kan vi tilby alle elever en bra PC til sterkt redusert pris. Vi anbefaler alle som skal begynne hos oss å se på dette tilbudet før de går til innkjøp av egen PC/Mac.

  Praktisk informasjon

  Skolerute

  NRG Sandvika følger skoleruta til Akershus Fylkeskommune


  Bærbar PC


  Alle elever skal stille med sin egen bærbar PC. All vår programvare er plattform- og operativsystemuavhengig, og skolen gir ikke føringer for valg av maskin. Maskinen må være kraftig nok til å bruke Office 365 og skolens læringsprogrammer, noe som ikke krever stor maskinkapasitet. Skolen bistår elevene i å legge inn all nødvendig programvare. Merk at det er elevens eget ansvar å ha en fungerende maskin. Maskinen vil brukes mye, og skolen har ikke en egen IKT/ Driftsavdeling for elever, og jobber primært med systemer. Vi vil hjelpe elever som best vi kan med reparasjoner, men kan ikke gjøre service på maskiner. Elevene skal også bruke egen PC til eksamen, og da er det svært viktig at man sjekker at den fungerer på forhånd.

  NRG har et svært godt samarbeid med HP, og gjennom dette samarbeidet kan vi tilby alle elever en bra PC til sterkt redusert pris. Vi anbefaler alle som skal begynne hos oss å se på dette tilbudet før de går til innkjøp av egen PC/Mac.

  Forsering

  Forsering satt i system
  Forsering settes i system på NRG. Elever skal utfordres på sitt nivå. Dette gjelder ikke bare for matematikk. Mange elever kommer til videregående skole med kompetanse i fag på et betydelig høyere nivå enn det trinnet de forlater. Noen er allerede ferdige med fag på videregående skole.

  Det utvidete timetallet vi har i våre egne profilfag brukes til å sørge for dybdelæring, og oppfyllelse av våre profilplaner. Om det samtidig fører til forsering for den enkelte elev tilrettelegger vi for det. Elever må følge sentralgitte krav til oppfyllelse av timetall, selv om eleven har svært høy kompetanse. En løsning på dette er å gi elevene en privatisteksamen for fag. En annen løsning er at elevene følger fag sammen med klasser på høyere trinn.  Tilrettelegging

  På NRG vil vi tilrettelegge for forsering så langt det lar seg gjøre innenfor egen skole. Vi anser forsering som et ledd i å gi tilpasset opplæring. I MAT1100-U er det en ordning med forsering på Universitetet i Oslo, og vi ønsker å utforske muligheter for forsering i flere fag. Elevene som er klare for det skal kunne produsere studiepoeng mens de er elever hos oss.

  Forsering settes i system på NRG. Elever skal utfordres på sitt nivå. Dette gjelder ikke bare for matematikk. Mange elever kommer til videregående skole med kompetanse i fag på et betydelig høyere nivå enn det trinnet de forlater. Noen er allerede ferdige med fag på videregående skole.

  Det utvidete timetallet vi har i våre egne profilfag brukes til å sørge for dybdelæring, og oppfyllelse av våre profilplaner. Om det samtidig fører til forsering for den enkelte elev tilrettelegger vi for det. Elever må følge sentralgitte krav til oppfyllelse av timetall, selv om eleven har svært høy kompetanse. En løsning på dette er å gi elevene en privatisteksamen for fag. En annen løsning er at elevene følger fag sammen med klasser på høyere trinn.

  Forsering
  Forsering satt i system
  Tilrettelegging
  På NRG vil vi tilrettelegge for forsering så langt det lar seg gjøre innenfor egen skole. Vi anser forsering som et ledd i å gi tilpasset opplæring. I MAT1100-U er det en ordning med forsering på Universitetet i Oslo, og vi ønsker å utforske muligheter for forsering i flere fag. Elevene som er klare for det skal kunne produsere studiepoeng mens de er elever hos oss.
  Mentorordningen
  Mentorordningen til NRG er et spennende initiativ som tar sikte på å utfordre elevene til å tenke gjennom karriereveien; Hvilke fag skal jeg velge? Hva vil jeg studere? Hvordan er det å jobbe som ingeniør? Alle elever på NRG vil få kontakt med en eller flere mentorer fra ulike virksomheter og bedrifter, og vil gjennom vår mentorordning få oppfølging som skal bidra til å hjelpe elevene med å gjøre gode veivalg og fungere som inspirasjonskilde for læringsarbeidet.

  Bli mentor

  Ønsker du å være mentor på NRG? Ta kontakt med rektor Geir Vedeld: geir@nrg.no

  Mentorordningen til NRG er et spennende initiativ som tar sikte på å utfordre elevene til å tenke gjennom karriereveien; Hvilke fag skal jeg velge? Hva vil jeg studere? Hvordan er det å jobbe som ingeniør? Alle elever på NRG vil få kontakt med en eller flere mentorer fra ulike virksomheter og bedrifter, og vil gjennom vår mentorordning få oppfølging som skal bidra til å hjelpe elevene med å gjøre gode veivalg og fungere som inspirasjonskilde for læringsarbeidet.

  Bli mentor
  Ønsker du å være mentor på NRG? Ta kontakt med rektor Geir Vedeld: geir@nrg.no
  Mentorordningen
  Prosjekter
  Når skoleåret er i gang vil det her komme presentasjoner av skoleprosjekter og samarbeidsprosjekter med virksomheter og bedrifter. Det kan være alt fra rakettoppskyting og robotbygging til humanitære prosjekter og forskning på menneskekroppen. Bare fantasien setter grensene!

  Prosjekter
  Når skoleåret er i gang vil det her komme presentasjoner av skoleprosjekter og samarbeidsprosjekter med virksomheter og bedrifter. Det kan være alt fra rakettoppskyting og robotbygging til humanitære prosjekter og forskning på menneskekroppen. Bare fantasien setter grensene!

  Samarbeidspartnere
  Samarbeidspartnere
  Apeland er eksperter på analyse, strategi, PR, reklame og digital kommunikasjon. Apeland bidrar til å gjøre NRG og NRG-U til en kjent merkevare.
  HP skriver om seg selv: «Our vision is to create technology that makes life better for everyone, everywhere — every person, every organization, and every community around the globe». Vi er stolte av at NRG-U benytter HP sin teknologi i opplæringen og at HP bidrar til oss faglig.
  NorConsult dekker samtlige fagområder innen rådgivning og prosjektering av nybygg, anlegg og rehabilitering, og kan levere et komplett tjenestetilbud i oppdrag. NRG-U og NRG samarbeider med NorConsult om prosjekter knyttet til byutvikling og arkitektur/ bygg.
  Nasjonalt senter for romrelatert opplæring ved Andøya Space Center er et skolelaboratorium med fokus på å bringe verdensrommet inn i skolen. På NRG-U og NRG samarbeider vi med NAROM gjennom en rekke prosjekter der elevene lærer om verdensrommet og romteknologi.
  Microsoft er et «Device & Services» selskap som leverer til hele verden. På NRG-U og NRG bruker vi Office 365 aktivt i opplæringen. Vi samarbeider også med Microsoft om å teste ut nye måter å bruke programvare og programmering i opplæringen.
  MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger, som styrker ungdoms bevissthet og mot til å leve, til å bry seg og til å si nei. NRG-U og NRG er MOT-skole, noe som vil si at vi integrerer MOT sine programmer inn i våre planer for arbeid med skolemiljøet og oppfølgingen av den enkelte elev.
  Skill ble kåret til årets Microsoft Partner i 2017. Skill er en verdifull samarbeidspartner for NRG og NRG-U, og bidrar til utvikling i vår bruk av programvare og hardware.
  Leverandører
  Leverandører
  iSkole leverer skoleadministrativt system (SAS) til NRG-U og NRG.
  Identum er leverandør av eFeide-tjeneste til NRG-U og NRG.
  Skooler leverer læringsplattform (LMS) til NRG-U og NRG
  Transponder leverer SMS tjeneste til NRG-U og NRG – Transponder.

  Kontakt oss
  Norges Realfagsgymnas AS
  Skytterdalen 6,
  1337 Sandvika


  Tlf: +47 464 14 579
  E-post:
  post@nrg.no
  Kontakt oss
  Norges Realfagsgymnas AS
  Skytterdalen 6,
  1337 Sandvika


  Tlf: +47 464 14 579
  E-post:
  post@nrg.no
  © 2018 Norges Realfagsgymnas AS