Søk Plass
Skolepenger

NRG er en ideell, ikke-kommersiell, privateid profilskole med fokus på realfag, matematikk og teknologi. Skolen tilbyr programområdet Studiespesialisering med Vg1, Vg2 og Vg3 med programfag i realfag etter Kunnskapsløftets ordinære læreplaner (30 t/uke) pluss obligatorisk utvidet realfagstilbud (10 t/ uke). Skolepengene blir justert for hvert skoleår i henhold til størrelsen på statstilskuddet.

Skolepenger for skoleåret 2019/2020 er kr. 25.000,-. Dette dekker hele skoletilbudet inkl. et obligatorisk utvidet realfagstilbud (totalt 40t/ uke).

Skolen tar i mot søknader inntil 3 år fram i tid fra den 1/9 hvert år.

NRG er en ideell, privat, ikke-kommersiell profilskole med fokus på realfag, matematikk og teknologi. Skolen tilbyr kunnskapsløftets ungdomsskole med ordinære læreplaner (30 t/uke) pluss obligatorisk utvidet realfagstilbud (10 t/ uke). Skolepengene blir justert for hvert skoleår i henhold til størrelsen på statstilskuddet.

Skolepenger for skoleåret 2018/2019 er kr. 25.000,-. Dette dekker kunnskapsløftets ordinære ungdomsskole inkl. et obligatorisk utvidet realfagstilbud (totalt 40t/ uke).

Skolen tar i mot søknader inntil 3 år fram i tid fra den 1/9 hvert år.

Skolepenger
Betalingsplan:
1
Skolepenger
Skolepenger for skoleåret 2018/2019 er kr. 25.000,-
2
Betaling 1
Kr. 5.000,- ved aksept av skoleplass (forskudd* på skolepenger)
3
Betaling 2
Kr. 10.000,- innen 1. august
4
Betaling 3
Kr. 10.000,- innen 1. februar
Betalingsplan:
1
Skolepenger
Skolepenger for skoleåret 2018/2019 er kr. 25.000,-
2
Betaling 1
Kr. 5.000,- ved aksept av skoleplass (forskudd* på skolepenger)
3
Betaling 2
Kr. 10.000,- innen 1. august
4
Betaling 3
Kr. 10.000,- innen 1. februar
* Forskuddet refunderes ikke selv om søkeren senere melder avbud eller ikke møter til skolestart i august.
OBS! Innbetalte skolepenger blir ikke refundert dersom eleven avbryter skolegangen etter skolestart i august.
* Forskuddet refunderes ikke selv om søkeren senere melder avbud eller ikke møter til skolestart i august.

OBS! Innbetalte skolepenger blir ikke refundert dersom eleven avbryter skolegangen etter skolestart i august.

Inntakskrav og reglement

Inntakskrav og reglement
Inntaksreglement NRG
1. GENERELT

a) NRG har hele landet som inntaksområde.

b) NRGs søknadsfrist er 1. mars.

c) NRG har godkjenning for maksimalt 225 elever fordelt på Vg1, Vg2 og Vg3.

2. VILKÅR FOR INNTAK

a) NRG er åpen for alle som fyller de formelle vilkårene for inntak i offentlige videregående skole, jf. § 3-1 i Friskoleloven.

b) Søkere til Vg1 må ha fullført grunnskole eller tilsvarende. Søkere som har fullført NRG-U vil bli prioritert.

c) Søkere som har søsken ved NRG eller NRG-U vil bli prioritert

d) Søkere til Vg2 må ha fullført Vg1 ved NRG eller Vg1 ved andre videregående skoler. Elever fra Vg1 ved NRG vil bli prioritert.

e) Søkere til Vg3 må ha fullført Vg2 ved NRG.

f) Søkernes karakterer i naturfag og matematikk og søkernes karaktersnitt avgjør rekkefølge for inntak og eventuell venteliste. Ved like karakterer blir det foretatt en loddtrekning.

g) Dersom det er flere søkere til den siste ledige plassen i Vg1 så blir søkeren med de beste karakterene i matematikk og naturfag prioritert. Ved like karakterer vil det skje en loddtrekning.

h) NRG tar også inn nye elever til Vg2 dersom det er ledige plasser. Dersom det er flere søkere til den siste ledige plassen så blir søkeren med de beste karakterene i matematikk og realfag prioritert. Ved like karakterer blir det foretatt loddtrekning.

i) Når kapasiteten per klassetrinn har blitt nådd så vil det fortløpende bli satt opp ventelister i tilfelle det skulle forekomme frafall.

j) Søkere som søker etter søknadsfristen 1. mars vil få tilbud om skoleplass dersom det er ledig plass og ingen på ventelisten. Ellers vil søkeren bli plassert etter siste søker på ventelisten.

k) NRG vil etterstrebe en lik fordeling av kjønn, jf. §3-1 i Friskoleloven, 3. ledd. Hvert kjønn skal være representert ved minst 1/3 av elevmassen hvis mulig, og søkere hvis kjønn er underrepresentert der kapasiteten har blitt nådd vil prioriteres foran søkere som har et høyere karaktersnitt.

3. SØKNADSPROSEDYRE

a) Søknadsskjemaet som ligger på NRGs hjemmeside (www.nrg.no) må fylles inn og sendes via internett til adressen på skjemaet.

b) NRG sender umiddelbart etter 1. mars ut tilbud om skoleplass (jf. pkt. 2 Vilkår for inntak) med en faktura på et administrasjonsbeløp.

c) Søkere/ foresatte bekrefter at de aksepterer skoleplassen ved å betale fakturabeløpet innen den tidsfrist som er spesifisert i fakturaen.

4. KLAGEADGANG

Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak og kan påklages til Fylkesmannen i den fylkeskommunen skolen er lokalisert.


Søknadsskjema

Vil du bli elev ved Norges Realfagsgymnas? Trykk her for å gå til søknadskjema.
Søknadsskjema
Vil du bli elev ved Norges Realfagsgymnas?